Sparkling Maria Theresia

mariaTheresiaGetreidegasse, Salzburg, Austria.

Advertisements