Giddyup!

somewhere in Brandenburg, Germany.

Advertisements